Odborná komisia hydiny                                  pri OV SZCH POHRONIE

Smernice pre chovy a liahne hydiny

Smernice pre chovy a liahne hydiny Slovenského zväzu chovateľov.

Slovenský zväz chovateľov, ako Uznaná plemenárska organizácia na základe poverenia MP a RV, vydáva túto smernicu pre chovy hydiny a liahne hydiny.

CHOV HYDINY

Hydina je v zmysle zákona hospodárskym zvieraťom, preto sa jej chov, šľachtenie a plemenitba riadi vždy platným zákonom o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a znení neskorších predpisov a touto smernicou.

Hmotnosti a veľkosť obrúčok u hydiny

Rodokmeň hydiny